ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់តារាសម្តែង Namtarn Pichukkana

+ប្រវត្តិរូបសង្ខេប(Namtarn Pichukkana) Profile -Name(ឈ្មោះ): Pichukkana Wongsarattanasin (พิจักขณา วงศารัตนศิลป์) -Nickname(ឈ្មោះហៅក្រៅ): Namtarn, Pichy, or Hana (น้ําตาล) -Profession:(ជំនាញ):សម្តែង និង ម៉ូឌែល, Actress, Model -Date of

Read more

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់តារាម៉ូឌែលថៃ Wannarot Sonthichai….

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រយើងសូមបើកបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះៗរបស់តារាសម្តែងនិងជាតារាម៉ូឌែលថៃម្នាក់នោះគឺ Wannarot Sonthichai។ លក្ខណៈសម្បត្តិ ឈ្មោះ(Name): Wannarot Sonthichai (วรรณรท สนธิไชย) ឈ្មោះហៅក្រៅ(Nickname): Vill (วิว) ជំនាញ(Profession): តារាសម្តែង និង ម៉ូឌែល Actress & Model (Under Exact

Read more